Mevzuat

22 Eylül 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27005

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

(Değişik:RG-27.03.2023-32145)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Başlangıç Hükümleri

(Değişik:RG-27.03.2023-32145)

 

             MADDE 1 – (1) (Değişik:RG-27.03.2023-32145) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

              

             MADDE 2 – (1) (Değişik:RG-27.03.2023-32145) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesine bağlı olarak kurulan Düzce Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

            

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

              

             MADDE 4 – (1) (Değişik:RG-27.03.2023-32145)  Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DÜSEM): Sürekli Eğitim Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amaçları

   MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-07/05/2018-30414) (Değişik:RG-27.03.2023-32145)Merkezin amacı; Üniversitede örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenleyerek ve bu doğrultuda Üniversitede yaygın eğitim faaliyetleri yürütmek, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kurum ve kuruluşlarına yönelik proje, danışmanlık, sınav hizmetleri gerçekleştirerek Üniversitenin kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliğinin gelişmesini sağlamaktır.”

             Merkezin faaliyet alanları

   MADDE 6 – “(1) (Değişik:RG-07/05/2018-30414) (Değişik:RG-27.03.2023-32145)Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerine, Üniversite personeline, kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim, danışmanlık ve proje hizmeti vermek.

b) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek veya düzenletmek.

c) Üniversitemiz öğrencilerine eğitim-öğretime yönelik materyallerin (kitap, dergi, ders notu ve benzeri) basımını sağlamak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları sonunda ulusal ve uluslararası standartlar ve düzenlemelere uygun olarak katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek ve bu programlara ilişkin danışmanlık hizmeti sunmak.

d) Öğrencilerin yanı sıra sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik eğitim programları/danışmanlık hizmeti sunmak veya aracılık etmek.

e) Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda yararlılığı yüksek yüz yüze, uzaktan veya karma sürekli eğitim programları planlamak ve düzenlemek.

f) Bireyleri, kurumları ve sektörleri sürekli eğitimden faydalanmaya teşvik ederek gelişimlerine ve güçlenmelerine katkı sağlamak.

g) Kurum dışından gelen sınav taleplerini karşılamak ve sınavları gerçekleştirmek.

 

 

 

 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-27.03.2023-32145) Merkezin yönetim organları şunlardır:

   a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü

   MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-27.03.2023-32145) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren müdür yeniden görevlendirilebilir.  Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

             Merkez müdürünün görevleri

   MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-27.03.2023-32145) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

c) Merkez amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetleri planlamak ve yürütmek.

ç) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu Rektöre sunmak ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Danışma Kurulu ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

             Merkez yönetim kurulu

   MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-27.03.2023-32145) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulunda, Müdür ve yardımcıları dışındaki üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine her ay, gerekli durumlarda daha sık olmak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylama sonucunda eşitlik olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

   MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-27.03.2023-32145) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, öğrenci alım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle, öğretim elemanlarıyla ve idari personelle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında karar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programı esaslarını tespit etmek ve Danışma Kuruluna sunmak.

ç) Eğitim programları ile bu programlar sonunda ilgili mevzuat kapsamında katılım, sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Yönetim Kuruluna önermek.

             Merkez danışma kurulu

   MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-27.03.2023-32145) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversiteye bağlı her bir fakülte dekanı, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü müdürünün, Müdüre bildireceği birer öğretim elemanından oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevlendirilir. Görevi sona eren üyenin yerine, aynı usulle yeni bir görevlendirme yapar.

(3) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.

(4) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

             Merkez danışma kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-27.03.2023-32145) Danışma Kurulu; yaşamboyu eğitim uygulama ve araştırma faaliyetleri konularında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna gerekli tavsiyelerde bulunur, Müdür tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca onaylanmış yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Daha önce yürütülen hizmetler

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Üniversitenin diğer birimleri tarafından Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda yürütülmekte olan hizmetler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Merkez tarafından yürütülür.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.