Sürekli Eğitim Merkezi

Yönetmelik

22 Eylül 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27005

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesine bağlı olarak kurulan Düzce Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3– (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (DÜYEM): Düzce Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Düzce Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Düzce Üniversitesini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 –(1) (Değişik:RG-07/05/2018-30414) Merkezin amacı; Üniversitede örgünönlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenleyerek ve bu doğrultuda danışmanlık ve proje hizmetleri vermek, faaliyet alanları ile ilgili eğitim materyallerinin (kitap, dergi, ders notu vb.) basımını sağlamak,Üniversitenin resmi veya özel sektör kurum veya kuruluşları ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.”

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – “(1) (Değişik:RG-07/05/2018-30414) Merkez; 5 inci maddedeki amacı doğrultusunda Üniversite öğrencilerine, Üniversite personeline, resmî veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim, danışmanlık ve proje hizmeti verir. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler. Bu kapsamda Üniversitemiz öğrencilerine eğitim-öğretime yönelik materyallerin (kitap, dergi, ders notu vb.) basımını sağlamaktır. Bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve bu alanlarda Üniversite imkânlarının tanıtımını yapar.”

(2) Merkez; ayrıca düzenlediği konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları sonunda katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgeleri verebilir. Bunların verilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

(4) Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi vekalet eder.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

d) Her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkez Danışma ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve yardımcıları ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur.

(2) Merkez Yönetim Kurulunda, Merkez Müdürü ve yardımcıları dışındaki üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine her ay, gerekli durumlarda daha sık olmak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, öğrenci alım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle, öğretim elemanlarıyla ve idari personelle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında karar almak,

b) Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programı esaslarını tespit etmek ve Merkez Danışma Kuruluna sunmak,

ç) Eğitim programları ile bu programlar sonunda katılım, sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek.

Merkez danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, Üniversiteye bağlı her bir fakülte dekanı, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü müdürünün Merkez Müdürlüğüne bildireceği birer öğretim elemanından oluşur.

(2) Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Merkez Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevlendirilir. Görevi sona eren üyenin yerine, aynı usulle yeni bir görevlendirme yapar.

(3) Merkez Müdürünün önerisi ve Merkez Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Merkez Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.

(4) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Merkez danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulu; yaşam boyu eğitim ve araştırma faaliyetleri konularında Merkez Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Merkez Yönetim Kuruluna gerekli tavsiyelerde bulunur, Merkez Müdürü tarafından hazırlanmış ve Merkez Yönetim Kurulunca onaylanmış yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Daha önce yürütülen hizmetler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Üniversitenin diğer birimleri tarafından Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda yürütülmekte olan hizmetler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Merkez tarafından yürütülür.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.