Sürekli Eğitim Merkezi

Görev Tanımları

Merkez Müdürü Görev Yetki ve Sorumlulukları:

Düzce Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği” Gereğince;

a. Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

b. Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak, sektörde faaliyet gösteren firmalar, sivil toplum kuruluşları, mesleki odalar ve diğer kuruluşlarla ilgili işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

c. Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

Merkezi temsil etmek,

d. Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek

e. Her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak, 

f. Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Merkez Müdür Yardımcısı Görev Yetki ve Sorumlulukları:

a. Merkez Müdürünün bulunmadığı durumlarda Merkez Müdürlüğüne vekalet etmek.

b. Görevlerini yerine getirmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak,

c. Merkez Müdürünün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezi yönetmek, temsil etmek ve Merkezle ilgili işlemleri yapmak.

Merkez Sekreteryasının Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a. Görevli olduğu birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak.

b. Kendisine havale edilen yazıları ve diğer işlemleri usulüne uygun biçimde ve zamanında sonuçlandırmak, önerilerde bulunmak. 

c. Yazı ve metinleri bilgisayar ortamında hazırlamak.

d. Görev yaptığı servisin dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak.

e. Verileri doğru ve süratli bir şekilde bilgisayara girmek ve doğruluğunu kontrol etmek

f. Kendisine teslim edilen araç ve gereci korumak, bakımını yaptırmak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak.

g. Toplantı ve imza tutanaklarını hazırlamak, toplantı kararlarını  ve ilgili resmi yazıları  yazmak, toplantı konusu ile ilgili dokümanları Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisine sunmak.

h. Açılan eğitim ve kursların ön kayıt işlemlerinin yapılması,

i. Açılan eğitim ve kursların kesin kayıt işlemlerinin yapılması,

j. Açılan eğitim ve kurs ücretlerinin dekontlarının toplanması,    

k. Eğitim programlarına başvuru formu ve eğitim öneri formlarını toplayarak gerekli işlemlerin yapılması ve formların arşivlenmesi,

l. Merkez ile ilgili durumlarda her türlü (telefon, faks, e-posta vs.) iletişimin sağlanmasına yardımcı olmak.

m. Merkezin Kalite Temsilciliği işlerini yürütmek.

n. Merkezin İletişim Temsilciliği işlerini yürütmek.

o. Merkezin EBYS işlerini yürütmek.

p. Personelin izin işlemlerini takip etmek.

q. Personelin izin işlemlerinin yazışmalarını yapmak.

r. Personelin yurt içi yada yurt dışı görevlendirmelerinin yazışmalarını yapmak.

s. Amiri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.