Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Rehberlik ve Psikososyal Destek Komisyonu

REHBERLİK ve PSİKOSOSYAL DESTEK KOMİSYONU GÖREV TANIMI


Görevin Adı               : Rehberlik ve Psikososyal Destek Komisyonu

Görevin Kapsamı      : Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Görevin Kısa Tanımı : Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin zihinsel, duygusal ve sosyal potansiyelini ortaya çıkararak farkına varabilmelerini sağlamak.

 

Görevi ve Sorumlulukları

 • 1-Öğrencilerin akademik, bireysel ve sosyal alanlarda özgelişimlerini ilgilendiren konuları veya sorunları belirlemek,
 • 2-Sorunu olan öğrencilerin bireysel görüşmeler ve grup çalışmalarını organize etmek, yürütmek.
 • 3-Başvuran öğrencilerin kendini ifade etmesini sağlayacak ortam oluşturmak ve kendisi hakkında karar vermesini kolaylaştırmak.
 • 4-Çözüm eğer kurum dışında ise üniversite dışı kaynaklara yönlendirmek.
 • 5-Psikiyatrik anlamda desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri Üniversite Hastanesinde ilgili birimlere (hekim ya da acil servis) yönlendirmek ve izlenebilirliğini takip etmek.
 • 6-Yeni kaydolan öğrencilerin Üniversite ve bölgeyi tanımasını kolaylaştırmak.
 • 7-Hedef kitlenin beklenti ve profilini belirleme adına tarama çalışmaları ve tanıtımlar gerçekleştirmek.
 • 8-Birimde sunulan her türlü faaliyet için memnuniyet anketi düzenlemek ve seviyeleri belirlemek.
 • 9-Üniversite tüm personeline yönelik gerektiğinde seminer ve eğitimler düzenlemek.
 • 10-Birimin kalitesini arttırma adına öneri sunmak ve bilimsel etkinliklerde rol almak.


Yetkileri

 • 1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
 • 2-Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

En Yakın Yöneticisi

Bölüm Başkanı

Altındaki Bağlı İş Unvanları

-

Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler

 • 1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
 • 2-Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
 • 3-Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

Sorumluluk

Komisyonlarda görevli Öğretim Elemanları, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksekokullarda Bölüm Başkanlarına karşı sorumludur.

KOMİSYON   :Rehberlik ve Psikososyal Destek Komisyonu             

BAŞKAN        :Öğr.Gör. Gülden KILIÇ               

ÜYE               :Öğr.Gör. Pınar H. ÖZTÜRK

ÜYE               :Öğr.Gör.Ece ALKAN